Vi skall genom fortlöpande information och utbildning öka medvetenheten och kunskapen hos våra anställda med hänsyn till gällande och kommande lag- och marknadskrav, vi skall således också skapa förutsättningar och möjligheter för alla i företaget att medverka till en bättre miljö i vårt samhälle.
Vi skall i vår verksamhet ha som målsättning att kunna minska påverkan på miljön genom att:

I vår verksamhet kritiskt granska vårt arbete med hänsyn till miljöfrågor och där så är möjligt arbeta med andra tekniska lösningar och produkter som ur miljösynpunkt är bättre.
Planera det dagliga arbetet och ha målsättningen att försöka minimera energiåtgången, effektivt utnyttja maskiner och transporter, genom aktsamhet om våra produkter och material försöka minska energiförbrukningen.
Källsortera på våra arbetsplatser samt att i största möjliga mån använda återvinningsbart material för att minska avfallsmängder.
De maskiner vi väljer att använda på våra arbetsplatser skall där så är möjligt väljas med hänsyn till energisnålhet samt ergonomisk påverkan.
Kontinuerligt förbättra miljöarbetet samt att utveckla alla anställdas kunskaper om bra miljöval.

Kvalitetspolicy

Vi har ett ansvar för att våra uppdrag utförs med rätt kvalitet. Med nöjda kunder skapar vi referenser och möjligheter för verksamheten att bedrivas vidare.

B&P Måleri AB s  fyra huvudmål när det gäller kvalitet.

Vi levererar våra produkter och utföranden i enlighet med överenskomna tider
Produkter och utföranden levereras och utförs med rätt kvalitet
Vi levererar våra produkter och utföranden till rätt kostnad
Vi respekterar kundernas och marknadens förväntningar

Vi skall arbeta efter utvecklade kvalitets system för att leva upp till kundernas förväntningar.

Mikael Pettersson Miljö o Kvalitetsamordnare B&P Måleri AB